හිනා කතා

හති යනකන් හිනා වෙන්න හිනා කතා එකතුව.

LightBlog

Breaking

LightBlog

Saturday, October 14, 2017

ඩොක්ටර් කිව්ව දවසෙ ඉදන් මම පඩිපෙළ වල් වලින් නැග්ගෙ නෑ

9:00 AM
රෝගියා :- ඩොක්ටර් කිව්ව දවසෙ ඉදන් මම පඩිපෙල වල් වලින් නැග්ගෙ නෑ. ඩොක්ටර් :- ශා හොදයිනේ එහෙනම් දැන් ඔයාට සනීපයිනේ දැන් පඩිපෙළ පාවිච...
LightBlog